Hastalarımız İçin Aydınlatma Beyanı ve Açık Rıza Formu

DR. GÜLCAN USAL KLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI

Doktor Gülcan Usal Kliniği (“Klinik”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,
Klinik olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”)
uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.
Klinik tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel
verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede Kişisel Sağlık düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kaydedilecek, arşivlenecek,
gerekli durumlarda 3.kişiler/kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK kapsamında işlenecektir.
Amacımız, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri ve veri
sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.
1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?
Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken
korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
yürürlüğe girmiştir. Kliniğimiz de tüm kurumlar gibi bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu
kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.
2. Tanımlar
Kişisel Veri; Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya veya belirlemeye yarayan her türlü bilgiyi,
Veri İşleme; Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sahibi; Kişisel verinin ait olduğu gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu; Gerçek kişilerin kişisel verilerini toplayan, işleyen ve KVKK’na göre bir takım yükümlülüklerle donatılmış
gerçek(Doktor Gülcan Usal), veya tüzel kişiyi ifade eder.
3. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK uyarınca, ‘’veri sorumlusu’’ kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. KVKK uyarınca veri sorumlusu olan
Doktor Gülcan Usal Kliniğin kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir;
Merkez Adresi: Abdi İpekçi Caddesi Hayal Apt. no:39 Nişantaşı/Şişli/İstanbul
Telefon:0212 9860650
İnternet Sitesi:www.gulcanusal.com
E-posta Adresi:info@gulcanusal.com
4. İşlenen Kişisel Veriler
Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kayıt formunda yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz;
 Kimlik bilgileriniz; ad, soyad, T.C. kimlik numarası/Pasaport numarası/geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi,
cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kartı numarası, işyeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi
tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz
 İletişim bilgileriniz; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ile elektronik posta, telefon, sosyal medya, internet
sitesi aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz
 Finansal bilgileriniz; Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal
verilerinizi,
 Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik
Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi,
 Sağlık bilgileriniz; Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları,
muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri verilerinizi,
 Kliniğimiz ile iletişime geçtiyseniz sesli görüşme kaydınız,
 Kliniğimizi ziyaret ettiyseniz bulunduğunuz sürenin kamera kayıtları,
 Anket, teşekkür, şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,
 Web sitesi kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen
gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel verilerinizi
kapsamaktadır.
İşbu kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK kapsamında ve kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması
hakkındaki yönetmelik gereğince kaydedilerek, ayrıca kişisel verileriniz 5.madde de belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve
ölçülü şekilde arşivlerimize işlenebilmekte ve 6. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından aşağıdaki amaçlar
dahilinde işlenebilecektir;
 Kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 Kamu sağlığının korunması, koruyu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanın planlanması ve yönetimi,
 Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma
 Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 Eğer özel sağlık sigortanız mevcut ise sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak
üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,
 Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme
ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru ve şikayetlerinize yanıt verme,
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin
olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 Kliniğimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 Bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması,
 Kliniğimizin meşru amaçları,
 Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanın planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler yer almaktadır.
6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari
tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi 5.bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda;
 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesini ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği
kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,
 T.C. Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler,
 SGK tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta
şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz ile,
 Çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız ve yetki verdiğimiz
kanuni temsilcilerle,
 Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız,
yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile,
 Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuarlar, ambulans tıbbi cihaz ve sağlık hizmetleri sunan
kurumlar ile paylaşılabilecektir.
7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kliniğimizin
akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu
hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Ek olarak, Kliniğimizin yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Klinik içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; kişisel
verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır.
8. Veri Güvenliği
Kliniğimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari
güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.
9. Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Kliniğimize iletmeniz durumunda Kliniğimiz
talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap
10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi
bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.
Haklarınızı kullanmak için, Abdi İpekçi Caddesi Hayal Apt. no:39 Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresine klinikten talep edeceğiniz
veya internet sitemizden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını elden veya noter
aracılığıyla veya Klinik nezdinde kayıtlı ve bilinen e-posta adresiniz ile info@gulcanusal.com adresine mail atarak, bildirimde
bulunup iletişime geçebilirsiniz.

DR.GÜLCAN USAL KLİNİĞİ

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA ONAY FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme
yapılmıştır.
-Uygulama sırasında hekim tarafından çekilebilecek görsel ve işitsel özel nitelikli kişisel verilerimin
kayıt altına alınmasını, saklanmasını, sağlık ve eğitim süreçleri kapsamında düzenlenen
faaliyet/etkinliklerinde, paylaşım ve/veya tanıtım amacıyla, sosyal medya hesaplarında(sadece ağız
bölgesi görünecek şekilde) ve eğitim sunumlarında paylaşılmasına onay veriyorum.