SİTE KULLANIM ŞARTLARILütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı
dikkatlice okuyunuz.Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki
şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar
(‘gulcanusal.com’) adresindeki gulcanusal.com firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından
işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi
olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı
olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve
18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan
şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar
işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru,
zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLARa.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik
yapma hakkını her zaman saklı tutar.b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik
arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.c.Kullanıcı, sitenin kullanımında
tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek
amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler
nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını
peşinen kabul eder.d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde
veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını
zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif
haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını
kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’
yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı
tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri
gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan
ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
2. Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem
gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya
belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin
ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet
hakları konusunda hiçbir hak vermez.2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı
diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. Gizli Bilgi3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere
açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-
posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup,
kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama
faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın
kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı
bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel
bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve
kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN
VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN
SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE
SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL
OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA
YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA
BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. Kayıt ve GüvenlikKullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır.
Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap
kapatılabilecektir.Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden
kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya
donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
6. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve
internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak
anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse,
taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve
yükümlülükleri askıya alınır.
7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri
kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya
tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden
yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. Tebligatİşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın
bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla
yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu,
değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu
adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. Delil SözleşmesiTaraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her
türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks
kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup,
kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
11. Uyuşmazlıkların Çözümüİşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından
doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.