MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ1.TARAFLARİşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında
aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.A.‘ALICI’ ; (sözleşmede
bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)AD- SOYAD:ADRES:İş
bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş
konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü
altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.2.TANIMLARİşbu
sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı
açıklamaları ifade edeceklerdir.BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,BAKANLIK: Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı’nı,KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’u,YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
(RG:27.11.2014/29188)HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması
taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,SATICI: Ticari
veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya
hesabına hareket eden şirketi,ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,SİTE: SATICI’ya ait
internet sitesini,SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi
üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,TARAFLAR: SATICI ve
ALICI’yı,SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,MAL:
Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan
yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.3.KONUİşbu Sözleşme,
ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.Listelenen ve sitede ilan
edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar
geçerlidir.4. SATICI BİLGİLERİÜnvanı: Usal Sağlık ve Ticaret Ltd. Şti.Adres:Çeçen Sokak
No 21, Arteverde Sitesi A2 blok D.6 34660 Acibadem/ İstanbulTelefon: (0212) 986 06
50Eposta: info@gulcanusal.com5. ALICI BİLGİLERİTeslim edilecek kişiTeslimat
AdresiTelefonFaksEposta/kullanıcı adı6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ
BİLGİLERİAd/Soyad/UnvanAdresTelefonFaksEposta/kullanıcı adı7. SÖZLEŞME KONUSU
ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü,
miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı
tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince
inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen
fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar
geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.7.3.
Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam(KDV Dahil)Kargo TutarıToplam :
Ödeme Şekli ve PlanıTeslimat AdresiTeslim Edilecek kişiFatura AdresiSipariş TarihiTeslimat
tarihiTeslim şekli
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.8. FATURA
BİLGİLERİAd/Soyad/UnvanAdresTelefonFaksEposta/kullanıcı adıFatura teslim : Fatura
sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikteteslim edilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu
ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup,
bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış
sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi,

siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve
teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.9.2.
Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim
yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında
ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde
ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı
saklıdır.9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim
etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun
bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup
yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile
hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle
eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya
hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini
yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak
tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi
elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin
ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu
ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.9.7. ALICI,
Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa
tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda
sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya
ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri
SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.9.8.
SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını
yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler
halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya
bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme
konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici
durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.
ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün
tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün
içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı
bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin
tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı
sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.9.9. SATICININ, ALICI tarafından
siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-
posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-
posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer
amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle
SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini
kabul ve beyan etmektedir.9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce
muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo
şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul
edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma
hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.9.11. ALICI ile

sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya
tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi
halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan
kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının
kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın
talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup,
mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme
hakkını haizdir.9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve
diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı
nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve
defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini
kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul
ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve
münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde
kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,
yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde
kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı
faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.9.15. SATICI’ya ait internet
sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin
sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu
linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web
sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği
bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.9.16. İşbu sözleşme içerisinde
sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki
olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,
SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
bulunma hakkı saklıdır.
10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARIALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile
yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı
sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı
temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı
zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder11. YETKİLİ MAHKEMEİşbu
sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal
sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal
sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 yılı
için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:a) 6.920 (altı bin dokuz yüz
yirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,b)
Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile 10.390 (on
bin üç yüz doksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,c)
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,ç) Büyükşehir
statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile
10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetleri görevli kılınmışlardır.İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.12.
YÜRÜRLÜKALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu
sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu

sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli
yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.SATICI:ALICI:TARİH: